Na Wydziale Nawigacyjnym obowiązuje fundusz pomocy stypendialnej. Poniżej znajduje się regulamin przyznawania stypendiów jak i potrzebne wnioski. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie studenta dostępne poniżej.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 • Agnieszka Olszewska – przewodniczący komisji,
 • Ewa Boguszewska – wiceprzewodnicząca komisji,
 • Marlena Rutkowska – sekretarz komisji,
 • mgr inż. Aleksandra Kalkowska – członek komisji.

Wydziałowa Komisja Stypendialna zakończyła prace związane z przyznaniem świadczeń stypendialnych. Dyżury pełnić będzie w pokoju P3.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/rektora/specjalne od semestru letniego zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni:

 1. Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni )
 2. Oświadczenie studenta II (Załącznik nr 16)
 3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2) w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta zgodnie z załącznikiem nr 3
 4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8) w tym ksero indeksu z ostatniego roku akademickiego, dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 9
 5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 7) w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Studenci, którzy otrzymali stypendium w semestrze zimowym ubiegając się o przedłużenie stypendium na semestr letni zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów

Jeżeli sytuacja materialna nie uległa zmianie:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni (Załącznik nr 2b)
 2. Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie studenta II (Załącznik nr 16)

Jeżeli sytuacja materialna uległa zmianie studenci przedłużający zobowiązani są dostarczyć oprócz wyżej wymienionych:

 1. Zgłoszenie zmian na prawo do stypendium socjalnego ( Załącznik nr 6 )
 2. Dokumenty świadczące o zmianie sytuacji materialnej w rodzinie studenta zgodne z załącznikiem nr 3

Studenci ubiegający się o przedłużenie stypendium rektora oraz stypendium specjalnego zobowiązani są do złożenia:

 1. Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1)

UWAGA: Zgodnie z regulaminem studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku kontynuuje naukę na drugim kierunku nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra. (Regulamin & 8, pkt. 3).

Kontakt z członkami WKS: wks@wn.am.gdynia.pl

stronę zaktualizowano 22.02.2017 r.