Modern Ship Management

W roku akademickim 2017/2018 uruchomiona zostanie trzecia edycja studiów.

Program studiów:

 • Podstawy wiedzy o eksploatacji statków
 • Ship Management – Zarządzanie Statkami – stan obecny
 • System Zarządzania Jakością
 • Zarządzanie Załogami i Personelem
 • Zarządzanie technicznymi aspektami eksploatacji statków
 • Komercyjne zarządzanie statkami
 • Znajomość obowiązujących aktów i uregulowań
 • Wybrane zagadnienia zarządzania statkami
 • Zarządzanie firmą ship managerska

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się 01 sierpnia 2017 r.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia oraz CV
 2. Ksero dowodu osobistego
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 4. Potwierdzenie uiszczenia 90 PLN opłaty wpisowej
 5. Oświadczeni o wyborze wariantu płatności

Opłata rekrutacyjna 90 PLN, opłata za semestr wynosi 2750 PLN, konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni : 60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 , koniecznie z zaznaczeniem: „Studia podyplomowe SHIPMAN”.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 01-04 września lub w innym dniu ustalonym z kierownikiem (Tel. 58 6203108).

Folder word word


Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej

W okresie od 03.2010 do 02.2011 oraz od 03.2011 do 02.2012 odbyły się dwie edycje studiów podyplomowych w specjalności Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej.

Pogram studiów obejmował następujące przedmioty:

 • Podstawy nawigacji morskiej
 • Systemy informacji przestrzennej GIS
 • Bazy danych
 • Podstawy kartografii
 • Aspekty prawne, proces międzynarodowej standaryzacji ECDIS
 • Systemy map elektronicznych ECS/ECDIS
 • Satelitarne systemy nawigacyjne
 • Wybrane zagadnienia współczesnej nawigacji – urządzenia nawigacji elektronicznej
 • Oznakowanie nawigacyjne
 • Specjalistyczny morski język angielski

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad udoskonaleniem programu tej specjalności.


Jednocześnie Wydział planuje uruchomienie nowej specjalności studiów podyplomowych:

Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej

Pogram studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

 • Zawodowy język angielski
 • Elementy psychologii dowodzenia
 • Wybrane zagadnienia z nawigacji terestrycznej i astronomii nautycznej
 • Systemy nawigacji elektronicznej
 • Nawigacyjne wykorzystanie radaru i ARPA
 • MPDM i wybrane zagadnienia prawa morskiego
 • Elementy bezpieczeństwa morskiego
 • Stateczność
 • Manewrowanie w różnych warunkach
 • Wybrane zagadnienia meteorologii i oceanografii nautycznej
 • Łączność morska i GMDSS
 • Eksploatacja siłowni i pomocniczych urządzeń mechanicznych
 • Zaopatrzenie jachtów
 • Ochrona środowiska

Po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych w Akademii Morskiej w Gdyni ogłoszony zostanie nabór na studia podyplomowe obu specjalności.
Zgłoszenia i dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni ul. Jana Pawła II 3 pok. 108. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest wniesienie opłaty.