Instrukcja dla kandydatów:

 1. Zarejestruj się, wprowadzając swoje dane osobowe, w Systemie Elektronicznej Rekrutacji,
 2. Wydrukuj i podpisz podanie do JM Rektora Akademii Morskiej (naklej jedno zdjęcie w odpowiednim miejscu).
 3. Wydrukuj stronę ze swoimi danymi i naklej ją na zewnętrzną stronę białej (papierowej) teczki zamykanej za pomocą gumki (dokumenty w teczkach zawiązywanych nie są przyjmowane).
 4. Skompletuj dokumenty wymienione na wydrukowanej stronie i umieść je w wyżej wymienionej teczce.
 5. Teczkę Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW dostarcz (osobiście, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Al. Jana Pawła II 3.

Uwaga: komplet dokumentów składanych w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej musi zawierać oryginał świadectwa maturalnego lub odpis na prawach oryginału.
Po wstępnym przyjęciu kandydata, musi on, w terminie wskazanym w terminarzu czynności rekrutacyjnych, dostarczyć drugi egzemplarz świadectwa. Na studia przyjmowani będą tylko kandydaci, którzy w wymaganym terminie złożą łącznie – oryginał świadectwa i odpis na prawach oryginału.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym algorytm według którego uwzględniane są szczególne osiągnięcia kandydatów: udział w olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych: http://www.am.gdynia.pl/rekrutacja-zasady-szczegoly

Get Adobe Flash player

Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w AM obejmuje:

 1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w uczelni (dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis na prawach oryginału (kserokopii, także tych poświadczonych notarialnie, nie przyjmujemy). Na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera, wraz z suplementem.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 fotografię legitymacyjną (ewentualnie zdjęcie paszportowe) przyklejoną na podaniu, w kolorze oraz 1 zdjęcie w formacie JPG w kolorze wgrane do systemu elektronicznej rekrutacji.
 5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (na każdy kierunek wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna) – opłatę można uiścić za pośrednictwem poczty lub przelewu z dowolnego banku na numer indywidualnego konta bankowego, generowanego w Systemie Elektronicznej Rekrutacjihttps://rekrutacja.am.gdynia.pl. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.
 6. Morskie świadectwo zdrowia (według aktualnie obowiązującego wzoru) – dotyczy TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE: KIERUNEK NAWIGACJA, SPECJALNOŚĆ TRANSPORT MORSKI (Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia).
 7. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – dostępny w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Morskie świadectwo zdrowia kandydat uzyskuje od uprawnionego lekarza.
Listę lekarzy uprawnionych do wydawania Morskiego Świadectwa Zdrowia znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Koszty badań lekarskich i uzyskania morskiego świadectwa zdrowia pokrywają kandydaci.
Uwaga. Ważne. W świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów, oraz wpis o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (zamiast tego wpisu może też być dołączony oryginał wyników badań sanepidowskich). Upomnij się o to u lekarza wystawiającego Morskie Świadectwo Zdrowia.
Aktualnie obowiązujący formularz morskiego świadectwa zdrowia

Podania o miejsce w akademiku należy składać w dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w terminie do 15.08.2017 r. Decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku zostanie ogłoszona drogą elektroniczną 04.09.2017 r.
Informacje dotyczące pomocy stypendialnej dla studentów znajdują się w sekcji: Studia/ Stypendia

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:
Telefonicznie – bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tel. 58 558 61 00) w okresie przyjmowania dokumentów.
Telefonicznie – do Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego (tel. 58 558 61 44) – poza okresem przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Pocztą elektroniczną – przez cały rok – na adres: rwn@am.gdynia.pl

Uchwała Senatu AM i Zarządzenia JM Rektora AM związane z rekrutacją na rok akademicki 2017/2018