Category Archives: KONFERENCJE

64310936_391386571479315_7066362477809762304_n

XIII Konferencja TransNav dobiegła końca

Ostatnio w dniach 12-14 czerwca 2019 roku na naszym Uniwersytecie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja TransNav. Konferencja jest organizowana przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz przez The Nautical Institute.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń, specjalistycznej wiedzy oraz zaprezentowanie wyników prowadzonych badan przez ekspertów w zakresie prowadzenia nawigacji, bezpieczeństwa na morzu i transportu morskiego. W tym roku w Konferencji wzięło udział ok 250 osób z ponad 60 krajów świata.

64243360_620943095048724_1056573576997502976_n
Członkowie Koła pomagają przy rejestracji

Jako że opiekun Koła Nawigator, prof. Adam Weintrit, jest jednym z głównych organizatorów Konferencji TransNav, zatem Koło również było mocno zaangażowane w realizację i wszelką pomoc.

64224791_2002273596544749_4049621403794669568_n
Dumny, choć niepełny, zarząd Koła, od lewej: Michał Chochulski, Maciej Hamera, Janina Szymańska, Gabriela Woś

Po trzech pracowitych dniach zakończonych wycieczką wszystkich chętnych uczestników Konferencji do Gdańska, a potem nadszedł czas pożegnań i powrotów. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas odwiedzili będą mile wspominać gościnę na Uniwersytecie Morskim i chętnie powrócą za dwa lata na XIV Konferenjcę TransNav.

Do zobaczenia!

Spotkanie TOP Korab

W czwartek 22 marca 2018 roku odbyło się spotkanie klubowe Towarzystwa Okrętowców Polskich Korab, na które nasze koło otrzymało zaproszenie. Dwuosobowa delegacja z zarządu koła udała się do sali Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, gdzie mieliśmy zaszczyt wysłuchać prelekcji jednego z emerytowanych pracowników polskiego sektora stoczniowego – Pana Bogumiła Banacha, który opowiadał o aktualnej kondycji przemysłu stoczniowego w Polsce. Dowiedzieliśmy się między innymi, z jakimi problemami zmagają się aktualnie polskie przedsiębiorstwa zajmujące się tą gałęzią gospodarki oraz jakie są aktualne trendy w rozwoju sektorów stoczniowych w Polsce i na świecie. Dzięki wysłuchaniu prezentacji oraz późniejszych wypowiedzi doświadczonych przedstawicieli branży – członków stowarzyszenia TOP Korab, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy z zakresu polskiego przemysłu stoczniowego oraz zdobyliśmy istotną wiedzę na temat przemysłu offshore. Była to dla nas bardzo pouczająca lekcja. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Zarządu Regionu Gdańskiego TOP Korab – Panu Krzysztofowi Wróblowi za zaproszenie i umożliwienie nam uczestniczenia w spotkaniu.

Tekst: Tomasz Andrzejewicz.

Konferencja TransNav 2017

W tym roku nasze koło miało zaszczyt uczestniczyć i pomagać w organizacji XII Międzynarodowej Konferencji Nawigacji TransNav 2017. Uczestnikami tej konferencji byli przedstawiciele z ponad 60 krajów, łącznie było ponad 250 osób. Każdy z nich przyjechał, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i badaniami zawierającymi wszystkie aspekty nawigacji, bezpieczeństwa nawigacji oraz transportu morskiego. My jako KNN pomagaliśmy w przygotowaniu prezentów,rejestracji uczestników oraz przy poszczególnych sekcjach i prezentacjach odbywających się na konferencji. Robiliśmy co w naszej mocy aby pokazać naszą Akademię i nasz kraj z jak najlepszej strony. Następna Konferencja odbędzie się za dwa lata - mamy nadzieję, że również podczas niej będziemy mogli pomóc!

Tekst: Szymon Wantuła

The Crew Connect Europe Conference

The Crew Connect Europe Conference is a European edition of the worldwide meeting for seafarers, shipowners and all those who “have something to say” on the subject of nautics – even outside of our industry. This year it was held on 9-10 May in Copenhagen, which is the biggest city in Denmark and its capital. Participation in the conference of our two members – Jan Roeske and Szymon Wantuła – was possible thanks to TK Foundation, which is a private organization that supports development of the “marine” youth by non-profit grants.
We arrived on Zealand, an island Copenhagen lays on, a day earlier, on Monday 8 May. We got to the hotel by an above-ground, unmanned light rail – since it has no driver, it was possible to stand in his place in the front part of carriage and admire architecture of the Danish capital city. We left our luggage in the hotel and went to Frederiksborg Slot Hillerød, a beautiful combination of a palace and castle from 17th century, which is the biggest renaissance residence in Denmark. It is located on three islands on the Slotssøen lake, which translates to the “castle lake”. Next, we saw the Kronborg castle in Helsingør – it is commonly known as the “Hamlet’s castle” because it inspired Shakespeare to create the Elsinore castle in his work, “Hamlet”. Only 12 days before we were sailing through Øresund (a strait the castle is located by) on the board of s/v Dar Młodzieży. A fine finale of this nice and sunny day was a visit on s/v Zawisza Czarny that was at the time in the Copenhagen port – last night before leaving to Helsingør.
The second day in Denmark was also the first day of the conference – we began it with a meeting on “Mentoring”, subject which we were supposed to discuss at the end of the two-day gathering. Then presentations started. The first block had two outstanding speeches: “Disruption Required” by Mark Charman, CEO of Faststream Recruitment Group, who talked about the need to care about one’s employees. Next, we were shown a project which would start in the Baltic sea and then extend to worldwide ocean, i.e. EfficienSea2, one of steps towards e-Navigation; it was discussed by the project leader, Mads Friis Sørensen. The second block was devoted to vessels automation and its influence on the crew. Saul Eloranta, vice president of Rolls-Royce Marine, who is responsible for the Technology, Management and Innovation branch, shared with us his knowledge and newest discoveries. It is worth noticing that the subject was almost identical to the first Oxford debate in our Club.
After the lunch, the conference took to subjects more interesting for the ship owners, yet still intriguing for us, i.e. vessel crew recruitment and risks related to remuneration payments to employees located in vastly remote parts of the world. The subject of communication on vessels turned out to be a point for a heated discussion. Among others, we were introduced to the “The Maritime Cloud”, which would allow to communicate globally in a maritime domain.
The second day of conference began with the unpleasant, yet real, issue of internet safety. Martin Schmitz in his presentation discussed basic errors that we make and suggested simple method of safety improvement. Most of the day was devoted to education of sailors – we could not miss the opportunity for a discussion about STWC, in which we were trying to represent all beginner sailors by sharing bottom-up information and observations from the point of view of a student and a cadet. The remaining two large subjects of that day were: gender equality and psychological issues of crews. The second issue had been presented before by members of our Club, namely pairs Aleksandra Góralczyk – Marta Wojtczak, and Olga Kalinkowska – Szymon Wantuła. Two ideas presented that day were simply fascinating – on-line health monitoring for crew members, which entails also possible health improvement, and use of a movement tracking device as means to evaluate work of a sailor on a bridge. Our speech was entitled “Mentoring”; we presented it together with members of Science Club “Seaways” – Dominika Poluszyńska and Michał Rataj. The audience listened to us with attention and interest.
To sum up the conference, it is worth to say that it enabled us to establish contacts with and meet people who decide on the direction of our branch of industry, to hear their views and suggest our own. The trip was fruitful and it helped us to realize current issues and prospects of our future professional career. Copenhagen – with its great port – served as a beautiful background to this meeting, which can be seen in pictures by Jan Roeske.
.

Tekst: Szymon Wantuła

a

Konferencja Crew Connect Europe

Konferencja Crew Connect Europe jest europejską edycją ogólnoświatowych spotkań ludzi morza, armatorów, oraz osób „mających coś do powiedzenia” w tematyce nautycznej – nawet spoza naszej gałęzi przemysłu. W tym roku odbyła się ona w dniach 09-10.V w Kopenhadze, czyli największym mieście i zarazem stolicy Danii. Wyjazd na konferencję dwóch naszych członków – Jana Roeske i Szymona Wantuły – możliwy był dzięki TK Foundation, która jest prywatną organizacją wspierającą rozwój młodzieży ‘morskiej’ za pomocą grantów non-profit.
Na Zelandię, wyspę na której leży Kopenhaga, przylecieliśmy z wyprzedzeniem, w poniedziałek 08.V. Z lotniska do hotelu dotarliśmy nadziemnym, bezzałogowym ‘metro’, w którym, nie ma maszynisty więc można zająć jego miejsce w przedniej części wagonu, co ułatwia podziwianie architektury stolicy Danii. Po pozostawieniu naszych walizek w hotelu udaliśmy się w kierunku Frederiksborg Slot Hillerød, ślicznej kombinacji pałacyku i zamku z XVII stulecia, będącą największą rezydencją z okresu renesansu w Danii. Leży ona aż na trzech wysepkach na jeziorze Slotssøen, czyli ‘jeziorze zamkowym’. Następnie pojechaliśmy obejrzeć zamek Kronborg, znajdujący się w Helsingør – jest on powszechnie znany jako ‘zamek Hamleta’, ze względu na to, że był on inspiracją Shakespire’a, kiedy ten tworzył zamek Elsinore w znanym dziele pt. „Hamlet”. Przez Øresund, czyli cieśninę, nad którym leży budowla, przepływaliśmy jedyne 12 dni wcześniej na pokładzie s/v Dar Młodzieży. Pozytywną ‘kropką nad i’ przyjemnego i pogodnego dnia były odwiedziny na pokładzie s/v Zawisza Czarny, który akurat w kopenhaskim porcie, spędzał ostatnią noc przed wyjściem do Helsingor.
Drugi dzień w Danii, a pierwszy konferencji – rozpoczęliśmy od narady nad prezentacją o tematyce ‘Mentoring’, którą mieliśmy przedstawić pod koniec dwudniowego spotkania. Potem rozpoczęły się prezentacje. W pierwszym bloku wyróżniły się dwie – ‘Disruption Required’ Marka Charmana, CEO Faststream Recruitment Group, mówiąca o potrzebie troski o swoich pracowników. Następnie został nam przybliżony projekt, który początkowo miałby dotyczyć wód Bałtyku a docelowo oceanu światowego, czyli EfficienSea2, będący jednym z kroków w kierunku e-Navigation – przedstawił nam go sam jego lider, czyli Mads Friis Sørensen. W drugim bloku mówiono, przede wszystkim o automatyzacji statków i jej wpływie na załogę. Swoją wiedzą i najnowszymi informacjami podzielił się z nami Saul Eloranta, wiceprezydent Rolls-Royce Marine odpowiedzialny za gałąź Technology, Managment and Innovation. Warto wspomnieć, że ta tematyka była zbliżona, a wręcz identyczna do I debaty oksfordzkiej naszego Koła.
Poobiednią sesję konferencji poświęcono kwestiom bardziej interesującym dla armatorów – a jednak dla nas również intrygujących – czyli rekrutacją załóg na statki i niebezpieczeństwami związanymi z wypłacaniem płacy osobom znajdującym się w różnych, oddalonych zakątkach świata. Tematem, który wywołał burzliwą dyskusję, okazała się kwestia łączności na statkach, przedstawiono nam tutaj między innymi ‘The Maritime Cloud”, czyli możliwość łączności globalnej w morskiej domenie.
Drugi dzień konferencji rozpoczęliśmy od nieprzyjemnego, ale realnego problemu bezpieczeństwa internetowego. Podczas tej prezentacji Martin Schmitz pokazał wszystkim, jakie podstawowe błędy popełniamy i jak można w bardzo prosty sposób podnieść poziom swojego bezpieczeństwa. Większość dnia konferencji była poświęcona zagadnieniu edukacji marynarzy – nie mogło zabraknąć dyskusji o STCW, w której staraliśmy się reprezentować wszystkich zaczynających marynarzy, przekazując informacje i spostrzeżenia oddolne, z perspektywy kadeta i studenta. Pozostałe dwa obszerne tematy, które zostały omówione tego dnia, to równość płci oraz problemy psychologiczne załóg statków – ten problem był również już wcześniej przedstawiony przez członków naszego Koła, mianowicie pary Aleksandra Góralczyk – Marta Wojtczak i Olga Kalinkowska – Szymon Wantuła. Fascynujące okazały się dwie kolejne idee przedstawione tego dnia, czyli możliwość monitorowania zdrowia członków załogi on-line, wiążąca ze sobą możliwość jego poprawy oraz używanie urządzenia służącego do śledzenia ruchów oczu jako sposobu na ocenę wartości starań marynarza na mostku. Nasza prezentacja o tytule ‘Mentoring’, którą przedstawiliśmy w kwartecie we współpracy z członkami KN Seaways – Dominiką Poluszyńską i Michałem Ratajem, została wysłuchana przez obecnych z zainteresowaniem i uwagą.
Podsumowując wyjazd na konferencję, należy wspomnieć, że stworzył on możliwość nawiązania kontaktów oraz poznania ludzi, którzy decydują o kierunku, w którym porusza się nasza gałąź przemysłu, a także zaznajomienia się z ich poglądami i przedstawieniem im naszych własnych. Wyjazd był bardzo owocny i pomógł nam uświadomić sobie aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju naszej przyszłej pracy zawodowej. Kopenhaga – wraz ze swoim wielkim portem – służyła za prześliczne tło do tego jakże ważnego spotkania, co oddają zdjęcia autorstwa Jana Roeske.

Tekst: Szymon Wantuła

a
a

SAM_4108

SAM_4193