Naukowa i dydaktyczna, a także popularyzatorska działalność Katedr Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, co jest uwarunkowane odmiennością specjalizacji: od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów.

Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Liczne prace wykonywane w ramach badań statutowych, zwykle wieloetapowe, z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac statutowych katedr Wydziału jest w pewnej mierze obca.

W tej sytuacji zrodziła się w roku 1995 inicjatywa wydawania „PRAC WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO”, które mają stanowić forum prezentacji dorobku katedr i pracowników Wydziału Nawigacyjnego. „Prace” ukazują się regularnie, dwa razy w roku (styczniu i czerwcu). Do chwili obecnej wydano 25 numerów. Wszystkie artykuły zamieszczone w Pracach Wydziału zostały zrecenzowane.

Od 23 grudnia 2015 roku Prace Wydziału Nawigacyjnego znajdują się na liście czasopism punktowanych, pozycja B/1314, liczba punktów 5.

 

Informacja dla autorów

Artykuły można składać u redaktora naczelnego Prac Wydziału (dane kontaktowe poniżej). Należy złożyć dyskietkę lub płytę CD oraz wydruk papierowy w formacie A4, czcionka 12 Times New Roman, odstęp wiersza 1,5. Objętość (tekst, tabele, rysunki itd.) w kolorach biało-czarnych nie powinna przekraczać 10-12 ponumerowanych stron. Do druku zostaną skierowane artykuły zatwierdzone przez kolegium redakcyjne.

Radaktor naukowy
dr hab. Michał Holec, prof. AMG

Wydział Nawigacyjny
Katedra Nawigacji
Al. Jana Pawła II 3, pokój 205
tel. 058 55 86 126
Radaktor techniczny
dr Agnieszka Blokus-Roszkowska
e-mail: ablokus@am.gdynia.pl