Naukowa i dydaktyczna, a także popularyzatorska działalność Katedr Wydziału Nawigacyjnego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem tematycznym, co jest uwarunkowane odmiennością specjalizacji: od szeroko rozumianej problematyki nawigacyjnej, przez problemy eksploatacji statków i manewrowania nimi, specyficzne problemy meteorologii i oceanografii nautycznej do elementów prawa morskiego i eksploatacji portów.

Klamrą spinającą tak zróżnicowaną problematykę naukowo-dydaktyczną jest jej podporządkowanie potrzebom transportu morskiego.

Liczne prace wykonywane w ramach badań statutowych, zwykle wieloetapowe, z trudem znajdują dostęp do polskich periodyków naukowych lub fachowych, te bowiem mają na ogół odmienne profile tematyczne lub służą środowiskom, dla których problematyka prac statutowych katedr Wydziału jest w pewnej mierze obca.

W tej sytuacji zrodziła się w roku 1995 inicjatywa wydawania „PRAC WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO”, które mają stanowić forum prezentacji dorobku katedr i pracowników Wydziału Nawigacyjnego. „Prace” ukazują się regularnie, dwa razy w roku (styczniu i czerwcu). Do chwili obecnej wydano 25 numerów. Wszystkie artykuły zamieszczone w Pracach Wydziału zostały zrecenzowane.

Od 23 grudnia 2015 roku Prace Wydziału Nawigacyjnego znajdują się na liście czasopism punktowanych, pozycja B/1314, liczba punktów 5.

 

Informacja dla autorów

Artykuły można składać u redaktora naczelnego Prac Wydziału (dane kontaktowe poniżej). Należy złożyć dyskietkę lub płytę CD oraz wydruk papierowy w formacie A4, czcionka 12 Times New Roman, odstęp wiersza 1,5. Objętość (tekst, tabele, rysunki itd.) w kolorach biało-czarnych nie powinna przekraczać 10-12 ponumerowanych stron. Do druku zostaną skierowane artykuły zatwierdzone przez kolegium redakcyjne.

Radaktor naukowy
dr hab. Leszek Smolarek, prof. AMG
e-mail: leszsmol@am.gdynia.pl
Radaktor naczelny
dr Agnieszka Blokus-Roszkowska
e-mail: ablokus@am.gdynia.pl
Radaktor techniczno-językowy
dr inż. Joanna Szłapczyńska
e-mail: asiasz@am.gdynia.pl